Оскарження тендерних процедур

Додаток до протоколу
тендерного комітету при
апараті обласної ради
від 22 березня 2010 р. № 2

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг Одеською обласною радою, а саме - тендерним комітетом при апараті Одеської обласної ради для здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі – Тендерний комітет), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

Під терміном «замовник» у даному Порядку необхідно розуміти Одеську обласну раду.

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність Тендерного комітету відповідно до цього Порядку.

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Мінекономіки або замовнику.

Тендерний комітет може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом порушення процедури закупівлі.

У разі, коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Тендерного комітету, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

6. Скарга (або додатки до неї) повинна містити найменування та місцезнаходження учасника та замовника; відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов'язковість публікації встановлена законодавством); викладення змісту підстав, у зв'язку з якими подається скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення Тендерним комітетом вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність його рішень, дій чи бездіяльності, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції.

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Тендерний комітет зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання ним скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Тендерним комітетом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Тендерний комітет має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

9. Тендерний комітет повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Тендерний комітет передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений Тендерним комітетом вибір процедури закупівлі або його рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

11. У разі залишення скарги без розгляду Тендерний комітет повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.

Рішення Тендерного комітету про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

12. Тендерний комітет приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Рішення Тендерного комітету про розгляд скарги надсилається ним до Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

13. Тендерний комітет приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі.

14. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану Тендерному комітету.

У разі відкликання учасником скарги будь- які наступні скарги того самого учасника з того самого предмета оскарження Тендерним комітетом до розгляду не приймаються.

15. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Тендерний комітет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, Державному казначейству України (обслуговуючому банку).